Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Όροι Χρήσης της ΑΚΕΠ Α.Ε. | akep.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΕΠ Α.Ε.

1. Γενικά
Με τους παρόντες όρους καθορίζεται η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο με το όνομα http://www.akep.gr (εφεξής site) και η χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΕΠ ΑΕ» (εφεξής ΑΚΕΠ) που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφόρος Θησέως 280). Ειδικότερα, μέσω του site παρέχονται συνδρομητικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης για διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς σχετικά με Προμήθειες, Τεχνικά έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις και Εργολαβίες (εφεξής «οι υπηρεσίες»). Αν δεν συμφωνείτε πλήρως και απεριόριστα με τους όρους χρήσης ή δεν ικανοποιείτε τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτούς, δεν σας επιτρέπετε η χρήση των υπηρεσιών.

2. Εγγραφή / Σύναψη σύμβασης
Η εγγραφή στις υπηρεσίες γίνεται με καταβολή συνδρομής όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την ΑΚΕΠ και ύστερα από την συμπλήρωση και αποστολή αίτησης συνδρομής, το περιεχόμενο της οποίας έχει διαμορφωθεί από την ΑΚΕΠ. Η ΑΚΕΠ επιφυλάσσεται να σας αρνηθεί την πρόσβαση ή την εγγραφή στις υπηρεσίες, αν παλαιότερα έχετε παραβεί τους παρόντες όρους χρήσης.

3. Χρήση των υπηρεσιών
Για την προστασία του δικαιώματος χρήσης των υπηρεσιών η ΑΚΕΠ σας προμηθεύει με ένα ή κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας περισσότερα ονόματα χρήστη (user name) και κωδικούς πρόσβασης (password) που έχουν απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν κλοπή, απώλεια ή την με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη των ανωτέρω ονομάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης και υποχρεούστε στις περιπτώσεις αυτές να αποκαθιστάτε κάθε ζημιά της ΑΚΕΠ. Είστε επίσης αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπόχρεοι για την πληρωμή των οφειλών που προκύπτουν από κάθε χρήση που γίνεται με τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς που σας έχουν παραχωρηθεί. Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά στους εγγεγραμμένους συνδρομητές. Η προώθηση, διανομή, αναπαραγωγή ή γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται αυστηρά και θα διώκεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με δική σας πρωτοβουλία αναλαμβάνοντας και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Η χρήση του site προϋποθέτει ότι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, για την οποία μπορεί να προκύψουν έξοδα από πλευράς του παρόχου του διαδικτύου (π.χ. έξοδα σύνδεσης) με τα οποία επιβαρύνεστε εσείς.

4. Οικονομικοί όροι
Υποχρεούστε να εξοφλείτε τις οφειλές σας εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου, οπότε και οι οφειλές σας θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας υπολογιζομένου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες. Αναγνωρίζετε ότι ο εκάστοτε τελευταίος λογαριασμός σας ή και το απόσπασμα του λογαριασμού σας από το μηχανογραφικό κέντρο της ΑΚΕΠ ή τα λογιστικά βιβλία της θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής σας προς την ΑΚΕΠ. Η καταβολή των οφειλών σας θα πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΑΚΕΠ. Για την εγγραφή σας ως συνδρομητή στις υπηρεσίες απαιτούνται τα εξής στοιχεία : ονοματεπώνυμο στην περίπτωση που είστε φυσικό πρόσωπο ή επωνυμία επιχείρησης στην περίπτωση που είστε νομικό πρόσωπο, διεύθυνση / έδρα επιχείρησης, ΤΚ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), φαξ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., πόλη, χώρα. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της ΑΚΕΠ. Η ΑΚΕΠ χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προώθηση νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς εσάς ή για οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ρητώς δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Αν τερματίσετε τη συνδρομή σας ή δεν προβείτε σε κατάθεση των συνδρομητικών τελών, τότε δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση των υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές η ΑΚΕΠ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να σφραγίσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες χωρίς ιδιαίτερη αναγγελία. Όμως αν μετά τη λήξη της συνδρομής σας είναι τεχνικώς δυνατή η χρήση των υπηρεσιών, αυτό γίνεται χωρίς νομική υποχρέωση από πλευράς της ΑΚΕΠ.

5. Οι υποχρεώσεις σας
Είστε υποχρεωμένοι να μεταχειρίζεστε ως άκρως εμπιστευτικά τα στοιχεία πρόσβασής σας στις υπηρεσίες και να μην τα δίνετε σε κανέναν τρίτο. Αν έχετε την υποψία ή τη βεβαιότητα ότι ένας τρίτος είχε πρόσβαση στα δικά σας στοιχεία πρόσβασης, πρέπει αμέσως να ενημερώσετε σχετικά την ΑΚΕΠ με e-mail. Ευθύνεστε για κάθε ζημία, η οποία προκύπτει από καταχρηστική χρήση των στοιχείων πρόσβασής σας μέχρι το γεγονός αυτό να καταγγελθεί στην ΑΚΕΠ. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες είστε υπεύθυνοι για την ικανοποίηση των κάθε φορά επίκαιρων προϋποθέσεων πρόσβασης σε αυτές. Με αλλαγές στις υπηρεσίες μπορεί να καταστεί απαραίτητη η ανάγκη να προσαρμοστούν οι προϋποθέσεις πρόσβασης στις υπηρεσίες για να μπορείτε να συνεχίσετε να τις χρησιμοποιείτε. Είναι δικό σας θέμα να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα με δικά σας έξοδα (ειδικότερα αναβαθμίσεις του λογισμικού).Αποδέχεστε ρητά και συμφωνείτε ότι θα παρέχετε τα σωστά στοιχεία για τον εαυτό σας, όταν αυτό απαιτείται από τις υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν θα υποδύεστε τρίτο άτομο ή θα καταχωρείτε εγγράφως λανθασμένα στοιχεία για τον εαυτό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και χρησιμοποίηση του ενδεδειγμένου τεχνικού εξοπλισμού που θα σας επιτρέπει την σωστή και επιθυμητή λήψη και αξιοποίηση των παρεχόμενων από το site υπηρεσιών. Υποχρεούστε να ενημερώνετε εγγράφως και προσκομίζοντας σχετική αποδεικτικό για κάθε αλλαγή των στοιχείων σας που αναφέρονται στην αίτηση συνδρομής. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής κάθε τιμολόγιο και έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση σας. Με την αίτηση συνδρομής που υποβάλλεται στην ΑΚΕΠ παραχωρείτε σε αυτήν ταυτόχρονα το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία που εμφανίζονται σε αυτήν για τις ανάγκες παροχής των υπηρεσιών και καθόλη την διάρκεια της συνδρομής σας. Αναγνωρίζετε ότι το site προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΑΚΕΠ ή τρίτων προσώπων. Εγγυάστε ότι δεν θα αναπαράγετε ή τροποποιήσετε ή εκτυπώσετε εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τις πληροφορίες του site για να τις μεταβιβάσετε ή εκχωρήσετε ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαθέσετε σε τρίτους, με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Ως τέτοιες ενέργειες θεωρούνται ενδεικτικά η χρήση του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών για την έκδοση εντύπων ή για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου άλλων ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης πληροφοριών, όπως τράπεζες πληροφοριών, δισκέτες, CD-ROM κλπ. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του site σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς διαγραφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι από την πρώτη φορά που θα κάνετε χρήση των υπηρεσιών επιθυμείτε να λαμβάνετε οποτεδήποτε πάσης φύσεως προωθητικά μηνύματα (ενδεικτικά μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος (sms), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μέσω φωνητικής κλήσης) άλλων υπηρεσιών της ΑΚΕΠ ή και προσφορών και δώρων σε προϊόντα και υπηρεσίες της.

6. Διάρκεια χρήσης / Καταγγελία
Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την διάρκεια της συνδρομής σας με την αίτηση συνδρομής που υποβάλλεται στην ΑΚΕΠ μεταξύ συνδρομητικών πακέτων που καθορίζονται από την ΑΚΕΠ και είναι ενδεικτικά 6μηνης, 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας. Η ΑΚΕΠ δύναται να αλλάζει την διάρκεια των συνδρομητικών πακέτων που κάθε φορά προσφέρει προς το καταναλωτικό κοινό. Η ΑΚΕΠ δικαιούται, με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, άμεσα και μονομερώς να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι σας και χωρίς να υποχρεούται στην επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί από εσάς σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις :

α/ σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους

β/ σε περίπτωση κήρυξης σας σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης πληρωμών, διάλυσης, εκκαθάρισης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή υποβολής σχετικών αιτήσεων

7. Εγγύηση / Ευθύνη της ΑΚΕΠ
Η ΑΚΕΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Πλην όμως η ΑΚΕΠ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσουν δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η ΑΚΕΠ, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής των υπηρεσιών. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Δηλώνετε ότι είστε σύμφωνοι με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της ΑΚΕΠ δεν αποτελεί ελάττωμα. Η ΑΚΕΠ δεν εγγυάται επίσης την ορθότητα, την πληρότητα ή την διαθεσιμότητα του site. Η ΑΚΕΠ διατηρεί το δικαίωμα προσθαφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών ή στον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού των συνδρομητών κατά την απόλυτη κρίση της. Η ΑΚΕΠ ευθύνεται να σας αποζημιώσει μόνον σε περίπτωση δόλου, βαρείας αμέλειας και εξ ελαφράς αμελείας παράβασης σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς της, ενός νόμιμου εκπροσώπου ή βοηθού εκπλήρωσης αυτής. Σε περίπτωση εξ ελαφράς αμελείας παράβασης σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων η ευθύνη περιορίζεται στην αποζημίωση της τυπικής συμβατικής προβλέψιμης ζημίας. Αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη της ΑΚΕΠ. Ειδικότερα δεν αποζημιώνονται έμμεσες ζημίες, ειδικές, τυχαίες ή παρεμπίπτουσες, αποθετικές, ή έξοδα που προκύπτουν από την χρήση των υπηρεσιών. Οι ανωτέρω περιορισμοί της ευθύνης δεν ισχύουν για ζημίες που προκλήθηκαν από την ΑΚΕΠ, έναν νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ή έναν βοηθό εκπλήρωσης αυτής για βλάβη της ζωής σας, σωματική σας βλάβη ή βλάβη της υγείας σας. Η ΑΚΕΠ δεσμεύεται να διατηρεί εμπιστευτικό και απόρρητο το χαρακτήρα των επικοινωνιών σας με αυτήν, καθώς και της χρήσης των υπηρεσιών από εσάς. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση επ’ αυτού από την πλευρά της ΑΚΕΠ εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο η ΑΚΕΠ αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτές, αυτών οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα των υπηρεσιών για συγκεκριμένο σκοπό. Καμία ζημιά δική σας δεν αναγνωρίζεται από την ΑΚΕΠ λόγω κακής λειτουργίας ή μη λειτουργίας των υπηρεσιών.

8. Ανώτερη βία
Η ΑΚΕΠ δεν θεωρείται ότι έχει παραβιάσει τις εκ του νόμου και των παρόντων όρων χρήσης απορρέουσες υποχρεώσεις της λόγω μη εκπλήρωσης αυτών ή πλημμελούς ή εκπρόθεσμης εκπλήρωσης αυτών στο βαθμό που αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά τα ακόλουθα γεγονότα συνιστούν ανώτερη βία : ο πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι), οι ταραχές, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι τρομοκρατικές πράξεις, οι θεομηνίες, οι εκρήξεις και οι πυρκαγιές, οι εμπορικοί αποκλεισμοί, οι απεργίες, οι βλάβες δικτύων, τεχνικού εξοπλισμού ή λογισμικού. Κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος εμπίπτει στην ανώτερη βία, η ΑΚΕΠ θα λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα με τους παρόντες όρους.

9. Έκταση υπηρεσιών
Η ΑΚΕΠ προσφέρει τις υπηρεσίες στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοση βάσει των παρόντων όρων χρήσης. Η ΑΚΕΠ πάντα προσπαθεί να βελτιώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές, συμπληρώσεις και μετατροπές αυτών. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών η ΑΚΕΠ θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει έγκαιρα εκ των προτέρων.

10. Προσωπικά δεδομένα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ΑΚΕΠ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ΑΚΕΠ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά σας στοιχεία αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα της ΑΚΕΠ προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη του αρχείου με τα προσωπικά σας δεδομένα, την αλλαγή αυτών ή την διαγραφή τους.

11. Περιεχόμενο τρίτων
Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του site και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη, η ΑΚΕΠ δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση ή ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό.Η ΑΚΕΠ δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση του site οφείλετε να απευθυνθείτε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΑΚΕΠ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

12. Τροποποίηση της σύμβασης / των όρων αυτής
Η ΑΚΕΠ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει από καιρό εις καιρό τους παρόντες όρους χρήσης. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεστε μέσω του site για τις πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις.

13. Τελικές διατάξεις

Η χρήση των υπηρεσιών προϋποθέτει ότι διαβάσατε προσεκτικά τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των υπηρεσιών και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Ειδικότερα αποδέχεστε ότι η χρήση των υπηρεσιών επιβεβαιώνει ότι αποδέχεστε τους όρους αυτούς και ότι από την πρώτη φορά που θα κάνετε χρήση των υπηρεσιών επιθυμείτε να λαμβάνετε εντελώς δωρεάν οποτεδήποτε πάσης φύσεως προωθητικά μηνύματα (ενδεικτικά μέσω μηνύματος (sms), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) υπηρεσιών της ΑΚΕΠ ή και προσφορών σε προϊόντα και υπηρεσίες της. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Η ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων δεν έχει καμία επίπτωση στο κύρος των υπολοίπων όρων. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Κυριακή Ανωμερίτη, κάτοικο Αθηνών (οδός Σκουφά 66), και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.akep.gr